طراحی دوره

مرحله طراحی و برنامه ریزی مبنایی برای مشخصات مربوط به طرح آموزشی را فراهم می¬آورد. این مرحله موارد زیر را شامل می شود:

الف) طراحی و برنامه ریزی اقداماتی که بایستی به منظور پرداختن به کاستی های مربوط به شایستگی¬ها انجام گیرد.

ب) تعیین معیارهای ارزشیابی نتایج آموزش و پایش فرآیند آموزش.

تعیین محدودیت ها

‌مواردی که برای فرایند آموزش محدودیت¬هایی را ایجاد می کنند بایستی تعیین و فهرست گردد. این محدودیت ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

- الزامات مربوط به مقررات که توسط قوانین مقرر شده اند.

- الزامات مربوط به خط مشی، از جمله آنهایی که به منابع انسانی مربوط می شود که توسط سازمان مقرر شده اند.

- ملاحظات مالی.

- الزامات مربوط به زمان و زمانبندی.

- قابلیت دسترسی، انگیزش و توانایی افرادی که بایستی آموزش داده شوند.

- عواملی از قبیل موجود بودن منابع داخلی جهت انجام آموزش یا دسترسی به ارائه دهندگان معتبر آموزش.

- محدودیت ها در مورد سایر منابع در دسترس.

روش های آموزش و معیارهای انتخاب

روش های آموزشی بالقوه جهت تامین نیازهای آموزشی بایستی فهرست شود. نحوه مناسب آموزش، به منابع، محدودیت ها و اهداف فهرست شده بستگی خواهد داشت.

- کارآموزی ها

- تربیت و مشاوره در حین کار

- خودآموزی

- آموختن از راه دور

معیارهای انتخاب روش های مناسب یا ترکیبی از روش ها بایستی تعیین شده و مدون گردد. این معیارها موارد زیر را شامل می شود:

- تاریخ و محل

- تسهیلات

- هزینه

- اهداف آموزش

- گروه مورد نظر برای آموزش

- مدت زمان آموزش و توالی اجرا

- نحوه ارزیابی، ارزشیابی و گواهی کردن

مشخصات مربوط به طرح آموزش

برای مذاکره با ارائه دهنده بالقوه آموزش در مورد تدارکات لازم برای فرایندهای آموزش خاص، مثلا ارائه مفاد آموزشی خاص، بایستی مشخصات مربوط به طرح آموزش تهیه شود.

مشخصات مربوط به طرح آموزش از این نظر مناسب است که درک روشنی از نیازهای سازمان، الزامات مربوط به آموزش و اهداف آموزش که تعیین می کند آموزش گیرندگان در نتیجه این آموزش و توانایی دستیابی به چیزی را خواهند داشت، فراهم می کند.

اهداف آموزش بایستی بر اساس شایستگی مورد نیاز برای نیازهای آموزشی باشد که در مشخصات تدوین شده اند تا از ارائه بخش آموزش اطمینان حاصل شده و تبادل اطلاعات روش و آزادی را میسر سازد.

در این مشخصات بایستی موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

الف) الزامات و اهداف سازمان

ب) مشخصات نیازهای مربوط به آموزش

ج) اهداف آموزش

د) آموزش گیرندگان

ه) روش های آموزشی و شرح خلاصه ای از مفاد آنها

و) زمانبندی مربوط به الزامات از قبیل مواد آموزشی و کارکنان آموزش دهنده

ز) الزامات مربوط به منابع از قبیل مواد آموزشی و کارکنان آموزش دهنده

ح) الزامات مالی

ط) معیارها و روش های تعیین شده برای ارزشیابی نتایج آموزشی جهت اندازه گیری موارد زیر:

- رضایت آموزش گیرنده

- اکتساب دانش، مهارتها و رفتارها از سوی آموزش گیرندگان

- عملکرد آموزش گیرنده در حین کار

- رضایت مدیریت آموزش گیرنده

- تاثیر بر سازمان متبوع آموزش گیرنده

- روش های اجرایی برای پایش فرایند آموزش

انتخاب ارائه دهنده آموزش

هر ارائه دهنده بالقوه داخل یا بیرونی آموزش بایستی قبل از انتخاب شدن برای ارائه آموزش مورد بررسی جدی قرار گیرد. این بررسی می تواند ارزشیابی اطلاعات کتبی ارائه دهنده آموزش (برای مثال کاتالوگ ها، بروشورها) و گزارشهای ارزیابی را شامل گردد. این بررسی بایستی مبتنی بر مشخصات مربوط به طرح آموزش و محدودیت های شناسایی شده باشد.

این انتخاب بایستی در یک توافقنامه یا قرارداد رسمی که در آن متولی، نقش ها و مسئولیت های فرایند آموزش تعیین می شود، ثبت گردد.

برخی از پروژه های برنامه ریزی دوره های آموزشی

شرکت کارگزاری فارابی

تهیه تقویم و برنامه ریزی آموزشی

گروه صنعتی بوتان

تهیه تقویم و برنامه ریزی آموزشی

شرکت مهاب قدس

تهیه تقویم و برنامه ریزی آموزشی

درباره ما

مديران جهان تراز پارس؛ يكي از موسسات موفق مشاوره و آموزش مديريت كشور است كه با اتکا به همکاران مجرب و در سالهاي فعاليت خود پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي متعدد و ارزشمندي را براي سازمانهاي دولتي و بنگاههاي اقتصادي بخش خصوصي بانجام رسانده است كه هر كدام از گزارشهاي تهيه شده به سهم خود از افتخارات عملكردي اين مشاور مي‌باشد.

ادامه مطلب

ورود کاربران

اطلاعات تماس

ایران، تهران

تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی - حدفاصل فلكه دوم صادقیه و تقاطع مرزداران - برج نگین رضا- طبقه 12 جنوبی- واحد 6

تلفن:   548 30 440 – 573 30 440 – 572 30 440 – 985 62 440

فکس:  59 59 89 22 (21) 98+

پست الکترونیکی: I N F O @ W I M C O . I R